www.keiko-leinzell.de © KEIKO, Michaela Betz ... anno dazumal 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2001 2002 2003 2004 2005